my cart 0 shopping cart (0) 0

You have no item(s) in your cart

 1. הקדמה
  1. אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר”) מופעל על ידי חברת גיל – עד תדמית בע"מ (ח.פ 513935247) (להלן: "החברה") והינו אתר אינפורמטיבי בלבד המבוסס בעיקרו על מידע שנמסר על ידי המשתתפים בפרויקט כהגדרתו להלן ו/או מי מטעמם ומאפשר בנוסף, אופציה לרכישת כרטיסים לכל אחד מימי הפרויקט, על בסיס מקום פנוי, בהתאם להקצאת המקומות כפי שנקבעה על ידי החברה ו/או השף המארח הרלבנטי ובהתאם לשיקול דעת החברה ו/או השף הרלבנטי..
  2. תחולתן של הוראות תקנון זה הינה על כל שימוש שייעשה באתר, לרבות על רכישת כרטיסים באמצעות האתר. בנוסף זה מגדיר תקנון זה את מערכת היחסים שבין הצדדים ואת היקף אחריותם.
  3. מובהר, כי יראו באמור בתקנון זה כהסכם מחייב בין המשתמש באתר לבין החברה ו/או מי מטעמה ולפיכך הנך מתבקש לקרוא היטב את מלוא הוראות התקנון ולפנות לשירות הלקוחות בכל מקרה של אי הבנה ו/או העדר הסכמה. בשימושך באתר זה, לרבות ובפרט במערכת הזמנת הכרטיסים, הנך מסכים לכל הוראות התקנון. מובהר בזאת, כי  שימוש ו/או גלישה באתר ו/או רכישת כרטיסים באמצעות האתר מהווה את הסכמתך לכך שקראת בעיון את מלוא הוראות התקנון, כי אתה מסכים ללא סייג להוראות הכלולות בו והתחייבותך לקבל ולנהוג לפיו.
  4. כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות.
  5. בכל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 2. הפרוייקט
  1. Casa S. Pellegrino /קאזה סן פלגרינו או בשמו החלופי כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה, הינו פרויקט שנועד להכניס את הקהל הרחב אל ביתם של השפים הגדולים בישראל לארוחת פרמיום ביתית בליווי סן פלגרינו.
  2. הפרויקט מתקיים בישראל בחודש אפריל – יולי 2018 (בכפוף לשינויים), כאשר כל שף המשתתף בפרויקט, יארח בביתו 2 ארוחות בימים נבחרים בבתי השפים.
 3. הזמנת כרטיסים לאירועאישור הזמנה והיקף העסקה הכלולה
  1. רכישת הכרטיסים לכל אירוע, במועדי התקיימותו בבתי השפים, תתבצע באמצעות מערכת ניהול ההזמנות שבאתר (להלן: "מערכת ניהול ההזמנות" ו/או "מערכת רכישת כרטיסים").
  2. במסגרת תהליך הזמנת הכרטיסים יתבקש המשתמש להזין מספר פרטים לרבות פרטים אישיים. המשתמש מתחייב בזאת, כי כל הפרטים שימלא הינם מלאים ונכונים. אם הפרטים הינם של צד ג', כל האמור בתקנון זה יחול גם על אותו צד ג' והמשתמש מצהיר בזאת, כי קיבל את הסכמתו של צד ג' לכך. אתה ו/או צד ג' כאמור ו/או כל משתמש במערכת הזמנת הכרטיסים יכונו להלן: "הלקוח".
  3. הלקוח מתחייב בזאת, כי:
   1. הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. לקוח שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור האפוטרופוס החוקי עליו, יראו את כל שימוש שיעשה באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס כדין עליו.
   2. הוא בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכי אין כל מניעה לשימושו בכרטיס לצורך רכישת הכרטיסים.
  4. יובהר, כי לשם קליטת הנתונים המוזנים על ידי הלקוח ולשם השלמת ביצוע פעולת רכישת הכרטיסים במערכת רכישת הכרטיסים, על הלקוח להזין את הפרטים הנדרשים ברצף וללא הפסקות. במקרה בו הלקוח ישתהה בביצוע ההזמנה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מראשיתה על מנת להבטיח את תקינות ההזמנה.
  5. הכנסת פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או בחסר וכן אי ביצוע כל הפעולות הנדרשות על ידי מערכת רכישת הכרטיסים, לצורך השלמת פעולת רכישת הכרטיסים, עלולה לגרום לכך שהמערכת לא תקלוט את הזמנת הכרטיסים ועל החברה לא תחול כל אחריות בקשר לכך.
  6. מובהר בזאת, כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  7. ידוע ללקוח כי בהזינו את פרטיו האישיים, ניתנת הסכמתו כלפי החברה להעברת שמו, כתובתו ופרטי ההתקשרות עמו, כפי שנמסרו על ידו, לצדדים שלישיים, לרבות לגופים עסקים ולרבות לצורך דיוור ישיר וכי הוא נותן הסכמתו לכך והוא משחרר את החברה מחובה לתת לו הודעה כלשהי על כך ומכל אחריות בעניין העברת הפרטים הנ"ל.
  8. התשלום בגין רכישת הכרטיסים באמצעות מערכת רכישת הכרטיסים מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. הלקוח מצהיר כי יש לו ההרשאה לבצע את העסקה באמצעות כרטיס האשראי המוזן על ידו.
  9. אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
  10. לאחר ביצוע הפעולה על ידי הלקוח תתבצע בדיקה אוטומטית של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת תשובת חברת כרטיסי האשראי, תינתן ללקוח הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. חיוב הלקוח בגין מלוא עלות ההזמנה יבוצע בתום הליך זה, ככל שאושר. מובהר כי רק קבלת תשלום עבור הכרטיסים מהווה קיום התחייבויות הלקוח לפרוע את התשלום בגין הכרטיסים המוזמנים על ידו.
  11. פעולה שלא אושרה בכתב לא תזכה את הלקוח בכרטיסים כלשהם ו/או בזכות כלשהי להשתתף באירוע.
  12. מובהר בזאת, כי על הלקוח לוודא, כי האישור שהונפק לו תואם את פרטי הזמנתו וכן לוודא כי הזמנת הכרטיסים נקלטה במערכת הזמנת המקומות וזאת על דרך של יצירת קשר טלפוני עם מרכז ההזמנות / המסעדה וזאת גם אם קיבל אישור בכתב לפעולה. מובהר, כי רק הזמנת כרטיסים מאושרת, המופיעה במחשבי החברה בהיקף המופיע בה תהווה ראיה לנכונות הפעולות ולזכות הלקוח בקבלת הכרטיסים המוזמנים כמופיע במערכת.
  13. מובהר, כי החברה לא תהא אחראית לספק ללקוח את הכרטיסים ככל והלקוח יימנע מלוודא כי האישור בכתב שקיבל תואם את פרטי הזמנתו ובאם יימנע מלוודא טלפונית כי הזמנתו נקלטה בהיקף הנדרש על דיו ובאם תחול תקלה כלשהי במערכת הזמנת הכרטיסים ו/או בתהליך הזמנת הכרטיסים, שמקורם בלקוח ו/או בצדדי ג' כלשהם. לא תחול על החברה כל אחריות בגין עסקה שלא נקלטה ובגין עסקה שלא נתקבל לגביה אישור בכתב ובעל פה כאמור לעיל.
  14. מערכת רכישת הכרטיסים מגבילה את אפשרות הלקוח בכמות הכרטיסים הנרכשים.
  15. מובהר, כי כל כרטיס שנרכש באמצעות מערכת רכישת הכרטיסים, מזכה את הלקוח בזכות לקבל ארוחה מלאה בהתאם לתפריט השף שיוגש בארוחה ויקבע על פי השף ואולם, בשים לב לאופי האירוע, החברה ו/או השף רשאים לשנות את תפריט האירוע, לרבות היקפו ואופן הבחירה ממנו וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין זה. הלקוח לא יהיה זכאי לקבל שירותים ו/או מנות שאינם מופיעים מפורשות בתפריט האירוע. הלקוח לא יהיה זכאי לתחליף בגין פריט שלא יעשה בו שימוש ו/או שהוא אינו מעוניין בו ו/או שהוא אינו לטעמו לרבות לא לקבלת פריט נוסף במקום פריט אחר. טיפים אינם כלולים במחיר הכרטיס והם נתונים לשיקול דעתו של הלקוח.
  16. כמו-כן, ידוע ללקוח כי ככל שהוא מנוע ו/או אינו מעוניין לצרוך מנה או רכיב כלשהו במנה המוגשת במסגרת הפרויקט, יודיע על כך הלקוח לשף. השף יודיע ללקוח מהם רשימת המרכיבים העיקריים הכלולים במנה אולם לא יוצא רכיב כלשהו מהמנה ולא תוגש מנה חלופית, מכל סיבה שהיא.
  17. מובהר וידוע ללקוח, כי תפריט האירוע שונה משף לשף ולעיתים אף מיום ליום ובכל מקרה מובהר כי מאופי האירוע, תפריט האירוע עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת והלקוח נותן הסכמתו לכך.
  18. הזמנת הכרטיסים הינה על בסיס מקום פנוי במועד ההזמנה. במקרים מסוימים, לאחר בחירת האירוע המבוקש תבצע המערכת סריקה של המקומות הפנויים במסעדה הנבחרת ובמועד הנבחר ותציג אותם בפני הלקוח. מובהר בזה כי לא ניתן לשריין מראש את המקומות עד להצגת אישור ההזמנה בפני הלקוח. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם ייתפסו המקומות אשר התבקשו. במקרה כזה ההזמנה לא תושלם והלקוח לא יחויב בתשלום בגינה.
  19. לשם מימוש הכרטיסים שנרכשו על ידו על הלקוח להציג למפיק האירוע בכניסה אישור הזמנה תקף ושלם. לקוח שלא יציג אישור הזמנה כאמור לא יוכל ליטול חלק באירוע, לרבות לא להמיר את הזמנתו למועד אחר ו/או לאירוע אחר ולחברה לא תהא כל אחריות בקשר לכך. במקרים כאמור לא יהיה הלקוח זכאי להחזר תשלום בגין הזמנתו שלא מומשה. חרף האמור לעיל, היה והזמנת הלקוח תופיע בנתוני מערכת ההזמנות שסופקו למסעדה תכובד הזמנתו בהתאם לרשימה כאמורה.
  20. הזמנת הכרטיסים הינה לבית השף, למועד, לשעות ולכמות אנשים הקבועים באישור ההזמנה. תנאי לקבלת הכרטיסים ומימושם הינו התייצבות הלקוח ומי שעבורו נרכשו הכרטיסים במועד האירוע ובשעת התקיימותו. לקוח לא יהיה זכאי להחזר תשלום בגין הזמנתו ו/או לכרטיסים חלופיים, היה והוא ו/או מי שהוזמנו עבורו כרטיסים, לא יוכל להשתתף באירוע ו/או איחר לאירוע מכל טעם שהוא.
  21. מוסכם בזאת, כי  החברה רשאית להעביר את הפרטים והמידע שיימסרו על ידי הלקוח לצדדים שלישיים, ככל שהדבר דרוש לשם הזמנת הכרטיסים, שריון מקום לאירוע, השתתפות באירוע, ביטול האירוע, גביה, כמו גם בקשר לכל עניין אחר הקשור לאירוע בלבד.
  22. החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י מי שלו הועבר המידע, במידע שהועבר לו.
  23. החברה מתחייבת, כי מלבד האמור לעיל, לא יעשה על ידה כל שימוש במידע ללא אישור הלקוח, למעט מקום בו הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
  24. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, ככל שמדובר במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או שהינם באחריות צדדים שלישיים ו/או שנגרמו בשל מעשים ו/או מחדלים של צדדים שלישיים ו/או הנובעים מכוח עליון.
  25. החברה רשאית להשתמש בפרטים שימסור הלקוח לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל הלקוח אישית או יזהו אותו.
  26. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות” במטרה לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה את הלקוח באופן אישי.
  27. החברה עשויה להשתמש בצדדי ג' כדי לנהל את מערך הפרסומות באתר ולהציג בפני הלקוח מודעות, בעת שהלקוח מבקר באתר. מובהר, כי ייתכן שצדדי ג' כאמור משתמשים בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון של הלקוח) לגבי הביקורים של הלקוח באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותו ולא תהא כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
 4. ביטול עסקה
  1. לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו, שלשם הנוחות עיקריהם כדלקמן:
   1. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, כאמור בסעיף 14ג(ג)2 לחוק הגנת הצרכן.
   2. ברכישת מוצרים ושירותים מסוימים לא יחולו הוראות הנ"ל, כאמור בסעיף 14 (ד) לחוק הגנת הצרכן.
   3. מובהר בזאת, כי האירועים נשוא הפרויקט הינם בגדר “שירותי בילוי” אשר חוסים תחת סעיף 14 ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ולפיכך ובהתאם להוראות סעיף זה הוראות סעיף 14ג(ג)2 לחוק הגנת הצרכן לא יחולו באם מועד האירוע חל בתוך שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.
   4. מובהר, כי לא ניתן לבטל עסקה לרכישת שירותי בילוי במסגרת האתר.
   5. בקשה לביטול עסקה, בהתאם לאמור לעיל, תעשה ע”י שליחת הודעת דואר אלקטרוני לחברה ו/או במשלוח מכתב רשום לכתובת החברה. רק דוא"ל שהתקבל בחברה ו/או מכתב שהתקבל בחברה יחשב כאישור על משלוח הודעה.
   6. במידה שלקוח הזכאי לבטל את העסקה על פי דין, בהתאם לאמור לעיל, בחר לבטלה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו לגביהם, רשאית החברה לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר השירות או המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
   7. ביטל הלקוח כדין את העסקה שלא עקב פגם בנכס/שירות כאמור לעיל, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי הביטול בהתאם לשיעור הנקוב לעיל.
   8. מובהר בזה כי היה ולקוח הזמין מספר כרטיסים בהזמנה אחת, ויבקש לבטל חלק מן הכרטיסים שבהזמנה (להלן: "ביטול חלקי"), תהיה רשאית החברה לראות בכך כביטול ההזמנה כולה ובמקרה כזה הלקוח יידרש לבצע הזמנה חדשה על בסיס מקום פנוי. במקרה של ביטוח חלקי יגבו דמי הביטול מסכום ההזמנה כולה.
   9. מובהר בזה כי שינוי מועד דינו כדין ביטול עסקה לצורך סעיף זה, קרי – יראו בלקוח כמי שביטל את העסקה וביצע הזמנה חדשה.
   10. מובהר בזה כי האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 5. אחריות
  1. מובהר בזאת, כי החברה משמשת כגורם המקשר בין הלקוח לבין לשף וכי היא אינה ספקית השירותים נשוא הפרויקט וכי שירותי האירוח וההסעדה ניתנים ללקוח על ידי השף בלבד. כמו כן, כל מצג ו/או הבטחה ו/או הטבה שניתנה ו/או הובטחה ללקוח על ידי צד ג' כלשהו הינה באחריות אותו צד ג' ולחברה אין כל אחריות בעניין זה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי החברה אינה אחראית לטיב השירותים שיינתנו ללקוח על ידי השף ו/או לטיב האוכל ו/או המזון ו/או המשקאות ו/או לעניינים הקשורים בשהות הלקוח בבית השף, לרבות הושבת הלקוח בבית השף והיא אינה יכולה להתחייב ואינה מתחייבת לשביעות רצון הלקוח מהשירות ו/או מהמזון שיסופק ללקוח, בין היתר בהיותם נתונים לטעם אישי ולהתערבותם ו/או אחריותם של גורמים שלישיים. החברה איננה אחראית לתוכן המנות ו/או להתאמתם ללקוח, בין אם מסיבות בריאותיות ובין מכל סיבה שהיא.
  3. מובהר, כי הפרטים המוצגים באתר, בקשר לצדדים שלישיים, לרבות תמונות, תכנים, תיאור הצדדים השלישים וכיוצ"ב נמסרו על ידי אותם צדדים שלישים והינם באחריותם בלבד והחברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק שיגרם כתוצאה מפרסומו.
  4. בשים לב להיות הפרויקט ראשוני ובשים לב, כי הפרויקט כולו ו/או אירועים ספציפיים נתונים וכרוכים בשיתוף פעולה של צדדים שלישיים ובכלל השפים וכיוצ"ב, כי אז מובהר ומוסכם, כי יתכנו שינויים במועדי האירוע ויתכן כי במקרים מסוימים אירוע מסוים ו/או הפרויקט בכללותו יתבטל ו/או ישתנה בהיקפו ובתכניו.
  5. החברה תעשה את מירב המאמצים בכדי לפרסם הודעה על שינוי מועד האירוע ו/או ביטולו, בהקדם האפשרי.
  6. במקרה של ביטול האירוע כאמור לעיל, מטעמים שאינם כרוכים, במישרין ו/או בעקיפין, בלקוח, תושב ללקוח התמורה ששולמה על ידו. מלבד להשבת התמורה לא יהיה זכאי הלקוח לפיצוי ו/או תשלום כלשהו.
  7. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שייגרם ללקוח או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מרכישת כרטיסים לאירוע ו/או כתוצאה משימוש באתר ו/או הקשור למידע המופיע באתר, שהינם באחריות צדדים שלישיים.
  8. בכל מקרה מובהר, כי גבול אחריותה של החברה הינה עד לסך התמורה ששולמה על ידי הלקוח.
  9. החברה לא תהא אחראית בשום מצב, לנזקים שנגרמו למי שלא רכשו את הכרטיסים בעצמם ובאופן ישיר באמצעות מערכת רכישת הכרטיסים. למען הסר ספק החברה לא תהא אחראית כלפי מי שהכרטיסים נרכשו עבורם.
  10. מובהר בזאת, כי החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים בגלישה ו/או שימוש באתר, לרבות זמינותו, אפשרות רכישת הכרטיסים באמצעותו וכיוצ"ב.
  11. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 6. כללי
  1. תקנון זה נתון לשינויים ועדכונים בכל עת ע”י החברה. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. באישור הלקוח בעת הזמנת הכרטיסים נותן הלקוח את הסכמתו לאמור בתקנון זה.
  2. החברה רשאית למנוע מכל אדם לבצע פעולות באתר, באמצעות חסימתו, ולהימנע מלספק לו את הזכות להשתתף באירוע, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
   2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
   3. הלקוח מסר בעת ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
   4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את הכרטיסים לצד ג’ ו/או לסחור בו, ללא אישור בכתב מהחברה.
  3. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, תכנים, לוגו, סימני מסחר (להלן: "סימני המסחר"), הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של שותפיה העסקיים, לפי העניין ואין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את סימני המסחר, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי סימני המסחר.
  4. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך בענייני תקנון זה ו/או באיזה מהעניינים הנוגעים לפרויקט ו/או לאירוע, יתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.

 

מדיניות הפרטיות ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

 • החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והפרטים האישיים שימסרו ע"י משתמשי האתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה .
 • מילוי טופס צור קשר ו/או שימוש באתר מהווים את הסכמתו של המשתמש לכל הנוגע למדיניות הפרטיות של החברה ולכל האמור במסמך זה. במידה והמשתמש לא מסכים עם איזו הוראה מהוראת התקנון ובכלל זה מדיניות הפרטיות של החברה, הוא מתבקש שלא לעשות בו כל שימוש.
 • החברה לא תמסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים אלא אם תידרש לכך ע"פ כל צו שיפוטי או ע"פ דין, במקרה ח"ח שתתקבל התראה לפני נקיטת הליכים לרבות משפטיים כנגד החברה בגין ו/או בקשר עם פעולות שביצע המשתמש באתר, במקרה ח"ח של מחלוקת, תביעה, טענה, כל הליך בין המשתמש באתר לבין החברה.

מובהר, כי החברה רשאית להעביר את המידע האישי שנמסר ע"י המשתמש באתר לקבלני משנה ו/או ספקים מטעמה לצורך שיווק ופרסום ומסירת דיוור ישיר כהגדרתו לעיל, לצורך איסוף מידע סטטיסטי כאמור לעיל.

 • החברה מקפידה הקפדה יתרה לשמירה על פרטיות המשתמש באתר .עם זאת ,לא ניתן לשלול חדירה ח"ח לאתר .למשתמש האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמה עקב פגיעות ,תקלות ו/או שיבושים והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

כללי

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה במשמע ולהיפך.

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, תקף אף ברבים במשמע ולהיפך. מקום שמדובר באדם תקף אף כלפי תאגיד במשמע. מובהר כי תקנון זה נערך כמפורט בסעיף זה באופן שרירותי ומטעמי עריכה בלבד.